หลักการเขียน Question Tag

Posted: 08/01/2011 in หลักการเขียน Question Tag, Question Tag

                1. ถ้าประโยคที่มาข้างหน้าเป็นประโยคบอกเล่า ต้องใช้ question tag เป็นรูปปฏิเสธ
                – You eat a lot of oranges , don’t you?
                – You will have the exam next month , won’t you?
                – She came here yesterday , didn’t she?
                – They have finished their work , haven’t they?

        2. ถ้าประโยคที่มาข้างหน้าเป็นประโยคปฏิเสธ ต้องใช้ question tag เป็นรูปบอกเล่า
                – You won’t come early , will you?
                – She doesn’t want to disturb you , does she?
                – We didn’t make a loud noise , did we?
                – They haven’t tunred it off , have they?

        3. ถ้าประโยคข้างหน้ามี verb to have
              (a) เมื่อ have แปลว่า “มี” จะใช้ tag ว่า haven’t หรือ don’t ก็ได้
                      – She has a lot of friends , hasn’t she? (แบบ British)
                      – They have only one child , don’t they? (แบบ American)
              (b) เมื่อ have แปลอย่างอื่น ที่ไม่ใช่แปลว่า “มี” ให้ใช้ verb to do มาช่วย
                      – We have lunch at twelve o’clock , dont’ we? (=กิน)
                      – I had his letter last week , didn’t I? (=ได้รับ)
                      – The King has the dam built , doesn’t he? (=ใช้ ไหว้วาน)
                      – You had a toothache last week, didn’t you? (=ป่วย)
              (c) question tag ของ “have to” (=จำเป็นต้อง) ใช้ verb to do มาช่วย
                      – You often have to go to the dentist’s , don’t you?

        4. ในประโยค tag ที่เป็นรูปปฏิเสธ ต้องใช้ รูปย่อเสมอ
                – We shall go shopping , shan’t we?
                – He will come to my party , won’t he?

         5. Question tag ของ I am คือ aren’t I (เนื่องจาก am not ไม่มีรูปย่อ)
                – I am late , aren’t I ?
                – I am lazy , aren’t I?
     
         6. Question tag ของกริยาช่วย can ,could , may , might , will , shall, ought to ,
              should ,V. be , etc….จะใช้กริยาช่วยเหล่านี้เป็น question tag ได้
               – She can do it well , can’t she?
               – You ought to study hard , oughtn’t you?
               – They should obey their teacher , shouldn’t they?

         7. คำว่า “need” (ต้องการ) และ “dare” (กล้า) มีวิธีใช้ 2 แบบ คือ
              (a) ใช้เป็นกริยาแท้ tag ก็จะใช้ verb to do มาช่วย
                      – He needs to go there alone , doesn’t he?
                      – They need money , don’t they?
                      – She doesn not need any help , does she?
                      – She dares to come alone , doesn’t she?
                      – We don’t dare to tell a lie , do we?
                        (ข้อสังเกต ถ้า “need” “dare” ใช้เป็นกริยาแท้ จะตามหลังด้วย to +V1 โดยที่กริยา
                        need / dare สามารถผันตามประธานได้ หรืออาจตามด้วย noun ก็ได้)
              (b) ใช้เป็นกริยาช่วย tag จะใช้ need / dare เป็นกริยาช่วยใน tag
                       – She needn’t come on Sunday , need she?
                       – You dare not go out alone at night , dare you?
                        (ข้อสังเกตุ ถ้า need / dare เป็นกริยาช่วย จะตามหลังด้วย V1 เลย)
     
          8. question tag ของ used to (เคย) คือ didn’t หรือ usedn’t
                     – She used to be his secretary , didn’t she (usedn’t she)?

          9. ประธานที่ใช้ใน tag ต้องเป็น pronoun เสมอ
                    – Vinai went to Chiang Mai yesterday, didn’t he?
                    – The children are playing in the garden , aren’t they?
                    – The police are searching for a thief , are they?

          10.  tag ของ would like (=ต้องการ) ใช้ wouldn’t
                   – We‘d like to go now , wouldn’t we?

          11. tag ของ would rather (= อยากจะ) ใช้ wouldn’t
                  – You‘d rather stay at home , wouldn’t you?
                  – We would rather not go there , would we?

           12. tag ของ had better ใช้ hadn’t
                  – You ‘d better finish your homework , hadn’t you?
                  – She had better not go out alone , had she?

           13. ประโยคคำสั่ง หรือ ขอร้อง (Imperative , order , request ) จะกลายเป็นประโยคสุภาพ
                  ด้วยการเติม question tag ว่า will you หรือ won’t you?
                  – Open your book , will you?
                  – Stop talking , will you?
                  – Take these things away , will you?
                  – Let us go to the movies , will you?
                  (แต่ถ้า Let me ask him to accompany you, shall I?)

           14. ถ้าประโยคข้างหน้ามีประธานเป็น There is , There are , There was, There were,
                  (=มี) question tag ใช้ verb to be นั้นๆ + there
                   – There is a purse in my bag , isn’t there?
                   – There are many flowers in the garden , are there?
                   – There was an accident last night , wasn’t there?

          15.   Question Tag ของ That is.., This is คือ isn’t it ? หรือ is it?
                   – This is my book , isn’t it?
                   – That is not your bag , is it?

          16. Question Tag ของ These are , Those are ใช้ aren’t they? หรือ are they?
                   – These are her belongings , aren’t they?
                   – These are your exercise books, aren’t they?
                   – Those are not our balls, are they?

         17. คำต่อไปนี้คือ few , little , never , rarely , scarcely , hardly , seldom , neither ,
                none , none , , no one , nobody ,, nothing มีความหมายกึ่งปฏิเสธและปฏิเสธ
                 เพราะฉะนั้น tag จะเป็นบอกเล่า
                 – Few students knew the answers , did they?
                 – Little progress has been made , has it?
                 –  He never comes early , does he?
                 – That job is hardly suitable for Peter , is it?
                 – We have seldom seen such large apples , have we?
                 – I scarcely know him , do I?
                 – Nothing was done , was it?
                 – We saw no one we knew , did we?
                 – None of the boys liked that song , did they?
                 – You rarely go to the cinema , do you?

        18. ประโยคที่ใช้ประธาน one ใน tag จะใช้ one เช่น
                – One wants to be rich , doesn’t one?
                – One can’t escape death , can one?

         19. ถ้าประธานเป็น evryone , everybody , everything , no one , nobody ,
                anybody , neither ในส่วน tag ให้ใช้ they เช่น
                – Everyone likes it , don’t they?
                – Nobody knows the answer , do they?
                – Neither of the boys complained , did they?
                – None of the workmen arrived on time , did they?
               (แต่ถ้า  – None of us knew him , did we?)

         20. ถ้าเป็นประโยคซับซ้อน ให้ใช้กริยาใน main clause เป็นหลัก ยกเว้น ถ้าใน main clause
                หมายถึง ตัวเองหรือบุรุษที่ 1 เช่น
                  – He said he could come , did he?
                  – I think he is a good boy , isn’t he?
                  – If he said it under oath , it must be true , musn’t it?
                 – If tomorrow were a holiday, you would go to the sea , wouldn’t you?

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s